Flag Counter

REF - Report

របាយការណ៏

របាយការណ៍ ស្តីពី សកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ឆ្នាំ២០១៣

របាយការណ៍​ ស្តីពី សកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍​ ស្តីពី សកម្មភាពរបស់នាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទ ឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍ ស្ដីពី ការរុញផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ្ពោះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ ស្ដីពី ការរុញផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ្ពោះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ឆ្នាំ២០១

របាយការណ៍ ស្ដីពី ការរុញផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ្ពោះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍ ស្ដីពី ការរុញផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីឆ្ពោះទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ឆ្នាំ២០១៩